MS-V-HOKEJI.sk

CERESIToficiálny sponzor

Podmienky využitia

Celý obsah internetových stránok ms-v-hokeji.sk má len informatívny charakter. Spoločnosť Henkel Slovensko spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Henkel“) a prevádzkovateľ stránok Spoločnosť Giant interactive s.r.o., U Prašné brány 1, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej len „prevádzkovateľ stránok“) nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť tohto obsahu. Obsah internetových stránok ms-v-hokeji.sk je priebežne obnovovaný a upravovaný. Programové zmeny sú vyhradené. Informácie, dáta, analýzy, názory, stanoviská alebo iné oznámenia uverejnené na internetových stránkach ms-v-hokeji.sk musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na týchto internetových stránkach.

Právna zodpovednosť spoločnosti Henkel a prevádzkovateľa stránok za škody spôsobené používaním tejto internetovej stránky – bez ohľadu na právnu príčinu – sa obmedzuje na škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbalosťou. V prípade povinnej právnej zodpovednosti spoločnosti Henkel spôsobenej závažným porušením zmluvných povinností, sa celková výška nároku na odškodné obmedzuje výškou predvídateľných škôd. Táto skutočnosť nemá vplyv na právnu zodpovednosť spoločnosti Henkel a prevádzkovateľa stránok vyplývajúcu z príslušných zákonných ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom ani na škody z poskytnutých záruk. Vyššie uvedené obmedzenie právnej zodpovednosti sa tiež nevzťahuje na prípad straty života, ublíženia na tele alebo na ublíženia na zdraví osoby. Spoločnosť Henkel a prevádzkovateľa stránok negarantuje bezchybnosť služieb ponúkaných na stránke Henkel ani ich dostupnosť.